Wymagania redakcyjne
Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty będące wynikiem samodzielnej pracy naukowo-badawczej autorów. Autorzy proszeni są o przedstawienie pisemnego oświadczenia o pierwotności składanego do druku tekstu.
Wszystkie teksty prosimy przesyłać w postaci pliku w formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt.

Maksymalna objętość tekstu artykułu naukowego to 40.000 znaków, łącznie z przypisami.
Do tekstu powinno być obowiązkowo załączone streszczenie w języku polskim i angielskim (do zamieszczenia w bazach danych) o objętości około 800 znaków każde, jak również słowa kluczowe w dwóch językach i krótki biogram Autora.

Teksty publikowane w GRE nie są objęte honorariami autorskimi. Czasopismo ma charakter niekomercyjny, jest rozprowadzane nieodpłatnie, a teksty dostępne są także na stronie internetowej GRE oraz w bazach danych CEEOL oraz CESJH.

Wszyscy autorzy powinni obok imienia i nazwiska oraz afiliacji, podać również swój numer ORCID.

Wszystkie artykuły podlegają zewnętrznej recenzji 2 pracowników naukowych nienależących do Rady Naukowej i Redakcji, zgodnie z ich obszarem badań, według wytycznych dotyczących recenzowania MNiSW, przedstawionymi na stronie www.pbn.nauka.gov.pl.

Redakcja "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego" przestrzega zasad etycznych i dobrych praktyk stosowanych w nauce. W szczególności odwołujemy się do zasad opisanych w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego” z roku 2012, opublikowanego na stronach MNiSW (http://www.nauka.gov.pl/publikacje-ministerstwo/kodeks-etyki-pracownika-naukowego.html).""

"Gdański Rocznik Ewangelicki" dba o zasady etyki wydawniczej, które wyrazone są w COPE - Committee on Publication Ethics. Pełny opis zasad postępowania według COPE w załączonym pliku w języku polskim.

Zasady Publikacyjne COPERedakcja GRE informuje, że w procesie wydawniczym stosowana jest zapora "ghostwriting".
Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu (pracy naukowej), bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
W celu przeciwdziałania przypadkom "ghostwriting" i "guest authorship" redakcja GRE wdrożyła stosowne procedury: Autorzy nadsyłanych do redakcji publikacji powinni ujawnić ewentualny wkład poszczególnych autorów oraz osób trzecich w powstaniu publikacji.

Redakcja GRE informuje, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.
Decyzję w sprawie przyjęcia tekstu do druku podejmuje Rada Naukowa. Ostateczny termin przyjęcia tekstu do recenzowania: 15 sierpnia danego roku.

Tekstów niezamówionych Redakcja nie zwraca.